Desondanks is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of onjuist is, het DLC Restaurant aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Het DLC Restaurant behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website op welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder enige kennisgeving hiervan.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd.

het DLC Restaurant sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met technische storingen.

Bepaalde links op deze website leiden naar gegevens die door een derde partij worden onderhouden en over wie het DLC Restaurant geen controle kan uitoefenen. het DLC Restaurant geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaard geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites. Ook aanvaardt het DLC Restaurant geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie verkregen via deze links.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website berust bij het DLC Restaurant. het DLC Restaurant machtigt u delen van deze website voor niet commerciële doeleinden te kopiëren.